فهیمه ابراهیمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۷حسابداریدانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد۱۳۸۹حسابداریدانشگاه شیراز
دکترای تخصصی۱۳۹۵حسابداریدانشگاه شیراز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه جهرمعضو هیات علمیپیمانیتمام وقت۲