فیلتر شده بر اساس : دانشکده فنی و مهندسی
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
جابر

جابر ابوئیان جهرمی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک
جابر ابوئیان جهرمی
استادیار دکتری
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک

https://faculty.jahromu.ac.ir/aboueian/fa

Google Scholar Scopus ORCID

محسن بحرینی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی برق
محسن بحرینی
استادیار -
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی برق

https://faculty.jahromu.ac.ir/bahreini/fa

محمد جواد

محمد جواد پارسه

مربی
دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر
محمد جواد پارسه
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر

https://faculty.jahromu.ac.ir/parseh/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE

حامد دهدشتی جهرمی

دانشیار
دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی برق
حامد دهدشتی جهرمی
دانشیار دکتری
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی برق

https://faculty.jahromu.ac.ir/dehdashti/fa

Google Scholar Scopus ORCID

مژده رحمانیان

مربی
دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر
مژده رحمانیان
مربی -
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر

https://faculty.jahromu.ac.ir/mojdehrahmanian/fa

محسن

محسن رحمانیان

مربی
دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر
محسن رحمانیان
مربی دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر

http://www.mrahmanian.ir

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE
محمد

محمد رحمانیان

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک
محمد رحمانیان
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک

https://www.researchgate.net/profile/Mohammad_Rahmanian2

Google Scholar ORCID
سعید

سعید رحمانیان

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک
سعید رحمانیان
استادیار دکتری
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک

https://faculty.jahromu.ac.ir/saeidrahmanian/fa

Google Scholar Scopus ORCID

محسن زارع

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی برق
محسن زارع
استادیار -
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی برق

https://faculty.jahromu.ac.ir/zare/fa

محمد ابراهیم

محمد ابراهیم سمیع

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر
محمد ابراهیم سمیع
استادیار -
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر

https://faculty.jahromu.ac.ir/samie/fa

Google Scholar ORCID Research GATE

شهرزاد صداقت

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی فناوری اطلاعات
شهرزاد صداقت
استادیار -
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی فناوری اطلاعات

https://faculty.jahromu.ac.ir/sedaghat/fa

مهبد

مهبد معین جهرمی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک
مهبد معین جهرمی
استادیار دکتری
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک

https://faculty.jahromu.ac.ir/moein/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE
محمد حسن

محمد حسن همت پور

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی برق
محمد حسن همت پور
استادیار دکتری
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی برق

https://faculty.jahromu.ac.ir/hematpour/fa

Google Scholar