فیلتر شده بر اساس : دانشکده علوم پایه
نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.

افسانه بذرافشان

دانشکده علوم پایه - فیزیک
افسانه بذرافشان
- -
- دانشکده علوم پایه - فیزیک

https://faculty.jahromu.ac.ir/bazrafshan/fa

جواد

جواد برادران

دانشکده علوم پایه - گروه آموزشی ریاضی
جواد برادران
- دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه - گروه آموزشی ریاضی

https://faculty.jahromu.ac.ir/baradaran/fa

حمیدرضا

حمیدرضا رستگار سدهی

دانشکده علوم پایه - فیزیک
حمیدرضا رستگار سدهی
- دکتری
- دانشکده علوم پایه - فیزیک

https://faculty.jahromu.ac.ir/rastegar/fa

Google Scholar Scopus
حسین

حسین رنگانی جهرمی

دانشکده علوم پایه - فیزیک
حسین رنگانی جهرمی
- دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه - فیزیک

https://faculty.jahromu.ac.ir/rangani/fa

ORCID
حمیدرضا

حمیدرضا زارعی فرد

استادیار
دانشکده علوم پایه - آمار
حمیدرضا زارعی فرد
استادیار دکتری
- دانشکده علوم پایه - آمار

https://faculty.jahromu.ac.ir/hzareifard/fa

محمد

محمد شهروزی

دانشکده علوم پایه - گروه آموزشی ریاضی
محمد شهروزی
- دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه - گروه آموزشی ریاضی

https://faculty.jahromu.ac.ir/shahrouzi/fa

Google Scholar ORCID Web of Science Research GATE
محمد مهدی

محمد مهدی صادقی

دانشکده علوم پایه - فیزیک
محمد مهدی صادقی
- -
- دانشکده علوم پایه - فیزیک

https://faculty.jahromu.ac.ir/sadeghi/fa

Scopus

علیرضا علمائی

دانشکده علوم پایه - فیزیک
علیرضا علمائی
- دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه - فیزیک

https://faculty.jahromu.ac.ir/olamaei/fa

هاجر علیمراد

دانشکده علوم پایه - گروه آموزشی ریاضی
هاجر علیمراد
- دکتری
- دانشکده علوم پایه - گروه آموزشی ریاضی

https://faculty.jahromu.ac.ir/alimorad/fa

Google Scholar ORCID

زهرا قربانی

دانشکده علوم پایه - گروه آموزشی ریاضی
زهرا قربانی
- -
- دانشکده علوم پایه - گروه آموزشی ریاضی

https://faculty.jahromu.ac.ir/ghorbani/fa

حمیدرضا قناعتیان

دانشکده علوم پایه - فیزیک
حمیدرضا قناعتیان
- -
- دانشکده علوم پایه - فیزیک

https://faculty.jahromu.ac.ir/ghenaatian/fa

مجتبی کریم یار جهرمی

دانشکده علوم پایه - گروه آموزشی ریاضی
مجتبی کریم یار جهرمی
- -
- دانشکده علوم پایه - گروه آموزشی ریاضی

https://faculty.jahromu.ac.ir/karimyar/fa

زهره محمدی

دانشکده علوم پایه - آمار
زهره محمدی
- دکتری
- دانشکده علوم پایه - آمار

https://faculty.jahromu.ac.ir/mohammadi/fa

محمد علی

محمد علی نقی پور

دانشکده علوم پایه - گروه آموزشی ریاضی
محمد علی نقی پور
- -
- دانشکده علوم پایه - گروه آموزشی ریاضی

https://faculty.jahromu.ac.ir/naghipour/fa