نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.

اسحاق آسوده

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - فلسفه و کلام اسلامی
اسحاق آسوده
- -
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - فلسفه و کلام اسلامی

https://faculty.jahromu.ac.ir/asoodeh/fa

فهیمه ابراهیمی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - حسابداری
فهیمه ابراهیمی
- دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - حسابداری

https://faculty.jahromu.ac.ir/ebrahimi/fa

محمد صادق افروزه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - علوم ورزشی
محمد صادق افروزه
- -
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - علوم ورزشی

https://faculty.jahromu.ac.ir/afroozeh/fa

هادی پرندوار

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی
هادی پرندوار
- -
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی

https://faculty.jahromu.ac.ir/parandvar/fa

بهار پورشاهیان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبانشناسی همگانی
بهار پورشاهیان
- -
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبانشناسی همگانی

https://faculty.jahromu.ac.ir/pourshahian/fa

فاطمه

فاطمه تسلیم

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
فاطمه تسلیم
- دکتری
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی

https://faculty.jahromu.ac.ir/taslim/fa

ساره

ساره تقوایی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - فلسفه و کلام اسلامی
ساره تقوایی
- دکتری
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - فلسفه و کلام اسلامی

https://faculty.jahromu.ac.ir/taghvae/fa

عظیم جباره ناصرو

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
عظیم جباره ناصرو
- -
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی

https://faculty.jahromu.ac.ir/jabbareh/fa

زهرا حسینی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
زهرا حسینی
- -
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی

https://faculty.jahromu.ac.ir/hosseini/fa

شهین حقیقی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
شهین حقیقی
- -
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی

https://faculty.jahromu.ac.ir/haghighi/fa

الهام

الهام رجب دری

مربی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی
الهام رجب دری
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی

https://faculty.jahromu.ac.ir/rajabdori/fa

رها

رها زارعی فرد

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبانشناسی همگانی
رها زارعی فرد
- دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبانشناسی همگانی

https://faculty.jahromu.ac.ir/zareifard/fa

مرضیه

مرضیه سوزنده فر

استادیار
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی
مرضیه سوزنده فر
استادیار -
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی

https://faculty.jahromu.ac.ir/souzandeh/fa

ابوالفضل شایان نوش آبادی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - علوم ورزشی
ابوالفضل شایان نوش آبادی
- دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - علوم ورزشی

https://faculty.jahromu.ac.ir/shayan/fa

بهرام شعبانی

استادیار
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
بهرام شعبانی
استادیار -
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی

https://faculty.jahromu.ac.ir/shabani/fa

حمیدرضا صفری جعفرلو

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - علوم ورزشی
حمیدرضا صفری جعفرلو
- -
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - علوم ورزشی

https://faculty.jahromu.ac.ir/safari/fa

محمود

محمود مبارکی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبانشناسی همگانی
محمود مبارکی
- دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبانشناسی همگانی

https://faculty.jahromu.ac.ir/mobaraki/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE