نمایش ۷۳ تا ۷۷ مورد از کل ۷۷ مورد.
محمد علی

محمد علی نقی پور

استادیار
دانشکده علوم پایه - گروه آموزشی ریاضی
محمد علی نقی پور
استادیار -
- دانشکده علوم پایه - گروه آموزشی ریاضی

https://faculty.jahromu.ac.ir/naghipour/fa

میثم نوشادی

استادیار
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - حسابداری
میثم نوشادی
استادیار -
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - حسابداری

https://faculty.jahromu.ac.ir/noshadi/fa

محمد حسن

محمد حسن همت پور

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی برق
محمد حسن همت پور
استادیار دکتری
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی برق

https://faculty.jahromu.ac.ir/hematpour/fa

Google Scholar
عبدالله

عبدالله همتیان سورکی

استادیار
کشاورزی - مهندسی علوم و صنایع غذایی
عبدالله همتیان سورکی
استادیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - مهندسی علوم و صنایع غذایی

https://faculty.jahromu.ac.ir/hematian/fa

Google Scholar ORCID Research GATE

احسان هوشیار

دانشیار
کشاورزی - مهندسی مکانیک بیوسیستم
احسان هوشیار
دانشیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - مهندسی مکانیک بیوسیستم

https://faculty.jahromu.ac.ir/houshyar/fa