مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱انگیزه¬های شاعری و منابع الهام قیصر امین¬پورعظیم جبّاره ناصرو- پریچهر کوهنوردسیزدهمین همایش بین المللی انجمن ترویج1397
۲تحلیل آنیما در اشعار قیصر امین¬پورعظیم جبّاره ناصرو- پریچهر کوهنورددومین همایش بین المللی زبان و ادب فارسی1397
۳بررسی مفاهیم وجودی در آثار دانشور و روانی¬پورعظیم جبّاره ناصرو- پریچهر کوهنوردسیزدهمین همایش بین المللی انجمن ترویج1397
۴باورهای افسانه¬ای در منطقه¬ی کوهمره سرخیعظیم جبّاره ناصرودهمین همایش بین المللی انجمن ترویج1394
۵بررسی سیر تصنیف¬سرایی در دوره¬ی قاجارعظیم جبّاره ناصرو- بهرام شعبانیهفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج1391
۶ساختار فعل در گویش بککیعظیم جبّاره ناصرو- بهرام شعبانیهفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج1391
۷توصیف ساختمان فعل در گویش کوهمره¬اینجمه دری+عظیم جبّاره ناصروهمایش ملی زبان شناسی و کتیبه شناسی1388
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.