مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱روایتی دیگر از برزونامهسعید حسام پور- عظیم جبّاره ناصروبوستان ادب دانشگاه شیراز1388
۲Koshti/wrestling: a victory key for heroes in shahnamehحمیدرضا صفری+عظیم جبّاره ناصرو+محمد حسین قربانی. Sport, ethics and philosophy2020
۳تبیین و تحلیل بن¬مایه¬های اساطیری در قصه¬ی درخت زندگیعظیم جبّاره ناصروفرهنگ و ادبیات عامه1399
۴مضامین اساطیری در قصه دختر و آهوعظیم جبّاره ناصروفرهنگ و ادبیات عامه1399
۵بررسی تحلیلی روایت کی¬خسرو در منطقه ماصرمعظیم جبّاره ناصرو+محمد حسین کرمیپژوهشنامه ادب حماسی1399
۶بازخوانی و رفع ابهام از مصرع یکی بند رومی به کردار پل بر پایه¬ی گویش¬های رایج ایرانیعظیم جبّاره ناصرومطالعات ایرانی1399
۷بررسی تطبیقی قصه¬ی فریدون به روایت ماصرمی¬هاعظیم جبّاره ناصرومطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز1398
۸بررسی اشعار و ترانه¬های عروسی در شهرستان جهرمعظیم جبّاره ناصرو+پریچهر کوهنوردادبیات و زبانهای محلی ایران زمین1398
۹26- بررسی بن¬مایه¬های اساطیری در قصه¬ی «چل گیس» روایت روستای رمقان، کوهمره سرخیعظیم جبّاره ناصرومطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز1398
۱۰تحلیل شخصیت هوو در رمان¬های کلیدر و شوهر آهو خانمعظیم جبّاره ناصرو+پریچهر کوهنوردزن و فرهنگ1397
۱۱بررسی تحلیلی هفت خان در روایت نقالی رستم و چپه کلعظیم جبّاره ناصروفرهنگ و ادبیات عامه1397
۱۲بررسی درون مایه¬های دوبیتی¬های شهرستان فساعظیم جبّاره ناصرو+ندا شادمانیادبیات و زبانهای محلی ایران زمین1397
۱۳واژه¬ها و اصطلاحات ویژه¬ی باغداری در گویش کوهمره نودان، جروق و سرخی فارسعظیم جبّاره ناصروداده های گویشی1396
۱۴جایگاه زن در فرهنگ عامه شهرستان جهرمعظیم جبّاره ناصرو- پریچهر کوهنوردفرهنگ و ادب عامه1396
۱۵ده سال تلاش برای کارنامه¬ی توصیفی نیما پژوهیعظیم جبّاره ناصرونقد کتاب ادبیات و هنر1396
۱۶اسطوره¬ی باروری و آیین¬های باران¬سازی در کوهمره¬ی سرخیسعید حسام پور- عظیم جبّاره ناصروفرهنگ و ادب عامه1395
۱۷بررسی تحلیلی روایتی نقالی از فرامرزنامهعظیم جبّاره ناصروکاوش نامه دانشگاه یزد1395
۱۸بررسی تحلیلی آغاز و پایان منظومه¬ی شهریارنامه بر اساس روایتی نقالیعظیم جبّاره ناصرومتن شناسی ادب فارسی دانشگاه اصفهان1395
۱۹مرگ و مرگ اندیشی در اشعار شفیعی کدکنیعظیم جبّاره ناصرو- پریچهر کوهنوردبوستان ادب دانشگاه شیراز1395
۲۰تحلیل شناختی استعاره¬های غم و عشق در غزلیات شهریارعظیم جبّاره ناصرو+پریچهر کوهنوردمطالعات زبانها و گویشهای غرب ایران1395
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.