سلما جمالیان نصرآبادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴علوم باغبانیدانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد۱۳۸۶علوم باغبانیفردوسی مشهد
دکترای تخصصی۱۳۹۲اصلاح و فیزیولوژی درختان میوهبوعلی سینا همدان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه جهرمعضو هیأت علمیپیمانیتمام وقت۵

سوابق اجرایی

مدیریت گروه علوم باغبانی ۹۴-۹۶

ریاست دانشکده کشاورزی ۹۴-۹۶

۱-میوه های ریز

۲- گیاهان زینتی ۱و ۲

۳- ازدیاد نباتات

۴- مبانی اصلاح

۵-تولید بذر گل و سبزی

۶-باغبانی عمومی

۷-اکولوژی

۸-مبانی کشاورزی