حذف رنگ ویکتوریابلو از پسابها به روش اسپکتروفتومتری پس از استخراج نقطه ابری

نویسندگانمژگان زارعیان - محسن رحمانیان
همایشاولین همایش شیمی سبز
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۲-۰۱-۰۱
محل برگزاری همایشکرمان
نوع ارائهپوستر
سطح همایشملی