نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۶۷ مورد.

زهرا حسینی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
زهرا حسینی
- -
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی

https://faculty.jahromu.ac.ir/hosseini/fa

شهین حقیقی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
شهین حقیقی
- -
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی

https://faculty.jahromu.ac.ir/haghighi/fa

محسن دلوی اصفهان

کشاورزی - مهندسی علوم و صنایع غذایی
محسن دلوی اصفهان
- -
- کشاورزی - مهندسی علوم و صنایع غذایی

https://faculty.jahromu.ac.ir/dalvi/fa

حامد دهدشتی جهرمی

دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی برق
حامد دهدشتی جهرمی
- دکتری
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی برق

https://faculty.jahromu.ac.ir/dehdashti/fa

Google Scholar Scopus ORCID

مسیح ذوالقدر

کشاورزی - مهندسی آب
مسیح ذوالقدر
- -
- کشاورزی - مهندسی آب

https://faculty.jahromu.ac.ir/zolghadr/fa

فاطمه رازقی جهرمی

کشاورزی - مهندسی زیست فناوری
فاطمه رازقی جهرمی
- -
- کشاورزی - مهندسی زیست فناوری

https://faculty.jahromu.ac.ir/razeghi/fa

الهام رجب دری

مربی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی
الهام رجب دری
مربی -
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی

https://faculty.jahromu.ac.ir/rajabdori/fa

مژده رحمانیان

دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر
مژده رحمانیان
- -
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر

https://faculty.jahromu.ac.ir/mojdehrahmanian/fa

محسن

محسن رحمانیان

دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر
محسن رحمانیان
- دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر

http://www.mrahmanian.ir

Google Scholar ORCID
محمد

محمد رحمانیان

دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک
محمد رحمانیان
- دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک

https://www.researchgate.net/profile/Mohammad_Rahmanian2

Google Scholar ORCID
سعید

سعید رحمانیان

دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک
سعید رحمانیان
- دکتری
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک

https://faculty.jahromu.ac.ir/saeidrahmanian/fa

Google Scholar Scopus ORCID
حسین

حسین رحمانیان کوشککی

استادیار
کشاورزی - مهندسی مکانیک بیوسیستم
حسین رحمانیان کوشککی
استادیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - مهندسی مکانیک بیوسیستم

https://faculty.jahromu.ac.ir/hrahmanian/fa

Google Scholar ORCID

حمیدرضا رستگار سدهی

دانشکده علوم پایه - فیزیک
حمیدرضا رستگار سدهی
- -
- دانشکده علوم پایه - فیزیک

https://faculty.jahromu.ac.ir/rastegar/fa

محمد رفیع رفیعی

کشاورزی - مهندسی آب

حسین رنگانی جهرمی

دانشکده علوم پایه - فیزیک
حسین رنگانی جهرمی
- -
- دانشکده علوم پایه - فیزیک

https://faculty.jahromu.ac.ir/rangani/fa

محسن زارع

دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی برق
محسن زارع
- -
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی برق

https://faculty.jahromu.ac.ir/zare/fa

عبدالکریم زارعی

کشاورزی - مهندسی زیست فناوری
عبدالکریم زارعی
- -
- کشاورزی - مهندسی زیست فناوری

https://faculty.jahromu.ac.ir/zarei/fa

رها زارعی فرد

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبانشناسی همگانی
رها زارعی فرد
- -
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبانشناسی همگانی

https://faculty.jahromu.ac.ir/zareifard/fa