بهزاد حاجی اقراری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۹مهندسی کشاورزی- گیاه پزشکیدانشگاه تبریز
کارشناسی ارشد۱۳۸۳بیماری شناسی گیاهیدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۶بیوانفورماتیک-زیستیدانشگاه تهران