نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۶۷ مورد.

اسحاق آسوده

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - فلسفه و کلام اسلامی
اسحاق آسوده
- -
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - فلسفه و کلام اسلامی

https://faculty.jahromu.ac.ir/asoodeh/fa

فهیمه ابراهیمی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - حسابداری
فهیمه ابراهیمی
- دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - حسابداری

https://faculty.jahromu.ac.ir/ebrahimi/fa

جابر

جابر ابوئیان جهرمی

دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک
جابر ابوئیان جهرمی
- دکتری
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک

https://faculty.jahromu.ac.ir/aboueian/fa

Google Scholar Scopus ORCID

غلامحسن اسکندری

کشاورزی - مهندسی آب
محمد

محمد اسماعیل پور

کشاورزی - مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
محمد اسماعیل پور
- دکترای تخصصی
- کشاورزی - مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

https://faculty.jahromu.ac.ir/esmailpour/fa

ORCID
محمد صادق

محمد صادق افروزه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - علوم ورزشی
محمد صادق افروزه
- دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - علوم ورزشی

https://faculty.jahromu.ac.ir/afroozeh/fa

سید علی اکبر

سید علی اکبر باقریان

کشاورزی - علوم و مهندسی باغبانی
سید علی اکبر باقریان
- دکتری
- کشاورزی - علوم و مهندسی باغبانی

https://faculty.jahromu.ac.ir/bagherian/fa

جواد برادران

دانشکده علوم پایه - گروه آموزشی ریاضی
جواد برادران
- -
- دانشکده علوم پایه - گروه آموزشی ریاضی

https://faculty.jahromu.ac.ir/baradaran/fa

محمد جواد پارسه

دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر
محمد جواد پارسه
- -
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر

https://faculty.jahromu.ac.ir/parseh/fa

هادی پرندوار

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی
هادی پرندوار
- -
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی

https://faculty.jahromu.ac.ir/parandvar/fa

بهار پورشاهیان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبانشناسی همگانی
بهار پورشاهیان
- -
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبانشناسی همگانی

https://faculty.jahromu.ac.ir/pourshahian/fa

فاطمه

فاطمه تسلیم

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
فاطمه تسلیم
- دکتری
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی

https://faculty.jahromu.ac.ir/taslim/fa

ساره

ساره تقوایی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - فلسفه و کلام اسلامی
ساره تقوایی
- دکتری
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - فلسفه و کلام اسلامی

https://faculty.jahromu.ac.ir/taghvae/fa

لیلا تقی پور

کشاورزی - علوم و مهندسی باغبانی
لیلا تقی پور
- دکترای تخصصی
- کشاورزی - علوم و مهندسی باغبانی

https://faculty.jahromu.ac.ir/taghipor/fa

جواد توکلی

کشاورزی - مهندسی علوم و صنایع غذایی
جواد توکلی
- -
- کشاورزی - مهندسی علوم و صنایع غذایی

https://faculty.jahromu.ac.ir/tavakoli/fa

عظیم جباره ناصرو

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
عظیم جباره ناصرو
- -
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی

https://faculty.jahromu.ac.ir/jabbareh/fa

سلما جمالیان نصرآبادی

کشاورزی - علوم و مهندسی باغبانی
سلما جمالیان نصرآبادی
- دکترای تخصصی
- کشاورزی - علوم و مهندسی باغبانی

https://faculty.jahromu.ac.ir/jamalian/fa

ORCID
بهزاد

بهزاد حاجی اقراری

کشاورزی - مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
بهزاد حاجی اقراری
- دکترای تخصصی
۰۹۱۴۳۱۸۶۸۶۱ کشاورزی - مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

https://faculty.jahromu.ac.ir/hajieghrari/fa

Google Scholar ORCID