نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۷۷ مورد.
اسحاق

اسحاق آسوده

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی
اسحاق آسوده
- دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی

https://faculty.jahromu.ac.ir/asoodeh/fa

فهیمه ابراهیمی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - حسابداری
فهیمه ابراهیمی
- دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - حسابداری

https://faculty.jahromu.ac.ir/ebrahimi/fa

Google Scholar
جابر

جابر ابوئیان جهرمی

دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک
جابر ابوئیان جهرمی
- دکتری
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک

https://faculty.jahromu.ac.ir/aboueian/fa

Google Scholar Scopus ORCID

غلامحسن اسکندری

کشاورزی - مهندسی آب
محمد

محمد اسماعیل پور

کشاورزی - مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
محمد اسماعیل پور
- دکترای تخصصی
- کشاورزی - مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

https://faculty.jahromu.ac.ir/esmailpour/fa

ORCID
محمد صادق

محمد صادق افروزه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - علوم ورزشی
محمد صادق افروزه
- دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - علوم ورزشی

https://faculty.jahromu.ac.ir/afroozeh/fa

سید علی اکبر

سید علی اکبر باقریان

کشاورزی - علوم و مهندسی باغبانی
سید علی اکبر باقریان
- دکتری
- کشاورزی - علوم و مهندسی باغبانی

https://faculty.jahromu.ac.ir/bagherian/fa

محسن بحرینی

دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی برق
محسن بحرینی
- -
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی برق

https://faculty.jahromu.ac.ir/bahreini/fa

افسانه بذرافشان

دانشکده علوم پایه - فیزیک
افسانه بذرافشان
- -
- دانشکده علوم پایه - فیزیک

https://faculty.jahromu.ac.ir/bazrafshan/fa

جواد

جواد برادران

دانشکده علوم پایه - گروه آموزشی ریاضی
جواد برادران
- دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه - گروه آموزشی ریاضی

https://faculty.jahromu.ac.ir/baradaran/fa

محمد جواد

محمد جواد پارسه

دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر
محمد جواد پارسه
- کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر

https://faculty.jahromu.ac.ir/parseh/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE

هادی پرندوار

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی
هادی پرندوار
- -
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی

https://faculty.jahromu.ac.ir/parandvar/fa

صفورا پشنگه

کشاورزی - مهندسی علوم و صنایع غذایی
صفورا پشنگه
- -
- کشاورزی - مهندسی علوم و صنایع غذایی

https://faculty.jahromu.ac.ir/pashangeh/fa

بهار پورشاهیان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبانشناسی همگانی
بهار پورشاهیان
- دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبانشناسی همگانی

https://faculty.jahromu.ac.ir/pourshahian/fa

Google Scholar ORCID
فاطمه

فاطمه تسلیم

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
فاطمه تسلیم
- دکتری
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی

https://faculty.jahromu.ac.ir/taslim/fa

Google Scholar ORCID
ساره

ساره تقوایی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - فلسفه و کلام اسلامی
ساره تقوایی
- دکتری
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - فلسفه و کلام اسلامی

https://faculty.jahromu.ac.ir/taghvae/fa

لیلا تقی پور

کشاورزی - علوم و مهندسی باغبانی
لیلا تقی پور
- دکترای تخصصی
- کشاورزی - علوم و مهندسی باغبانی

https://faculty.jahromu.ac.ir/taghipor/fa

جواد توکلی

کشاورزی - مهندسی علوم و صنایع غذایی
جواد توکلی
- -
- کشاورزی - مهندسی علوم و صنایع غذایی

https://faculty.jahromu.ac.ir/tavakoli/fa