صفورا پشنگه

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۹۶بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی- میکروبیولوژی مواد غذاییشیراز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
جهرمهیات علمی پیمانیپیمانیتمام وقت۲

سوابق اجرایی

استاد مشاور انجمن علمی گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی

عضویت در شورای آموزشی دانشگاه

Food Microbiology ۱ & ۲

Generel Microbiology

Fermentation industries

Meat science and Technolog

Food Hygiene

Food Safety

Nutrition