حمیدرضا زارعی فرد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۵آمارشهید چمران اهواز
کارشناسی ارشد۱۳۸۷آمار-آمار ریاضیتربیت مدرس تهران
دکتری۱۳۹۱آمار-آمار ریاضیتربیت مدرس تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه جهرممدیر گروه آمارپیمانیتمام وقت