محمد ابراهیم سمیع

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴مهندسی برق - کنترلدانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد۱۳۸۷مهندسی فناوری اطلاعاتدانشگاه شیراز
دکترای تخصصی۱۳۹۵مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعیدانشگاه شیراز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه جهرمرئیس دانشکده مهندسیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

عنوان شغلی

محل خدمت

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

معاون آموزشی و پژوهشی

دانشگاه جهرم

۱۳۹۶

۱۳۹۷

معاون آموزشی و پژوهشی

دانشگاه جهرم

۱۳۹۰

۱۳۹۱

رئیس دانشکده مهندسی

دانشگاه جهرم

۱۳۹۷

-

مدیرگروه کامپیوتر

دانشگاه جهرم

۱۳۹۷

-

مدیرگروه فناوری اطلاعات

دانشگاه جهرم

۱۳۹۶

-

مدیر گروه  کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دانشگاه جهرم

۱۳۸۷

۱۳۹۱

  1. استاد نمونه آموزشی دانشگاه جهرم ۱۳۹۸
  2. پژوهشگر نمونه و کارآفرین برتر (استاد نمونه پژوهشی) دانشگاه جهرم ۱۳۹۷
  3. کارآفرین برتر استان فارس در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۳۹۵

۱- هوش مصنوعی

۲- مدیریت دانش

۳- مدیریت پروژه فناوری اطلاعات

۴- مدیریت راهبردی فناوری اطلاعات

۵- مدیریت زنجیره تآمین

۶- شبکه های عصبی

۷- تحلیل شبکه های اجتماعی

۸- نظام هاو استانداردهای مدیریت امنیت در سازمان

۱- هوش مصنوعی

۲- مدیریت دانش

۳- مدیریت پروژه فناوری اطلاعات

۴- مدیریت راهبردی فناوری اطلاعات

۵- مدیریت زنجیره تآمین

۶- شبکه های عصبی

۷- تحلیل شبکه های اجتماعی

۸- نظام هاو استانداردهای مدیریت امنیت در سازمان