محمد شهروزی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۷ریاضی محضدانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۸۹ریاضی کاربردی-معادلات دیفرانسیلدانشگاه شیراز
دکترای تخصصی۱۳۹۲ریاضی کاربردی- معادلات دیفرانسیلدانشگاه شیراز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
رسمی آزمایشیتمام وقت۳