نمایش ۵۵ تا ۷۱ مورد از کل ۷۱ مورد.
مسعود

مسعود فخرفشانی

کشاورزی - مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مسعود فخرفشانی
- دکترای تخصصی
- کشاورزی - مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

https://faculty.jahromu.ac.ir/fakhrfeshani/fa

زهرا قربانی

دانشکده علوم پایه - گروه آموزشی ریاضی
زهرا قربانی
- -
- دانشکده علوم پایه - گروه آموزشی ریاضی

https://faculty.jahromu.ac.ir/ghorbani/fa

حمیدرضا قناعتیان

دانشکده علوم پایه - فیزیک
حمیدرضا قناعتیان
- -
- دانشکده علوم پایه - فیزیک

https://faculty.jahromu.ac.ir/ghenaatian/fa

مجتبی کریم یار جهرمی

دانشکده علوم پایه - گروه آموزشی ریاضی
مجتبی کریم یار جهرمی
- -
- دانشکده علوم پایه - گروه آموزشی ریاضی

https://faculty.jahromu.ac.ir/karimyar/fa

مجاهد کمالی زاده

کشاورزی - مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مجاهد کمالی زاده
- دکترای تخصصی
۰۷۱۵۴۲۶۵۵۴۶ کشاورزی - مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

https://faculty.jahromu.ac.ir/kamalizadeh/fa

فاطمه کیخاآخر

کشاورزی - مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
فاطمه کیخاآخر
- دکتری
- کشاورزی - مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

https://faculty.jahromu.ac.ir/keykha/fa

محمود

محمود مبارکی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبانشناسی همگانی
محمود مبارکی
- دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبانشناسی همگانی

https://faculty.jahromu.ac.ir/mobaraki/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE
سعیده

سعیده محتشمی

کشاورزی - علوم و مهندسی باغبانی
سعیده محتشمی
- دکترای تخصصی
- کشاورزی - علوم و مهندسی باغبانی

https://faculty.jahromu.ac.ir/mohtashami/fa

ORCID

زهره محمدی

دانشکده علوم پایه - آمار
زهره محمدی
- دکتری
- دانشکده علوم پایه - آمار

https://faculty.jahromu.ac.ir/mohammadi/fa

محمود

محمود محمودی اشکفتکی

کشاورزی - مهندسی مکانیک بیوسیستم
محمود محمودی اشکفتکی
- دکتری
- کشاورزی - مهندسی مکانیک بیوسیستم

https://faculty.jahromu.ac.ir/mahmoodi/fa

Google Scholar
مهبد

مهبد معین جهرمی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک
مهبد معین جهرمی
استادیار دکتری
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک

https://faculty.jahromu.ac.ir/moein/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE

مهدی مهبد

کشاورزی - مهندسی آب
مهدی مهبد
- -
- کشاورزی - مهندسی آب

https://faculty.jahromu.ac.ir/mahbod/fa

کامبیز مینایی

کشاورزی - علوم و مهندسی باغبانی
کامبیز مینایی
- -
- کشاورزی - علوم و مهندسی باغبانی

https://faculty.jahromu.ac.ir/minaei/fa

محمد علی

محمد علی نقی پور

دانشکده علوم پایه - گروه آموزشی ریاضی
محمد علی نقی پور
- -
- دانشکده علوم پایه - گروه آموزشی ریاضی

https://faculty.jahromu.ac.ir/naghipour/fa

محمد حسن

محمد حسن همت پور

دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی برق
محمد حسن همت پور
- دکتری
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی برق

https://faculty.jahromu.ac.ir/hematpour/fa

Google Scholar
عبدالله

عبدالله همتیان سورکی

کشاورزی - مهندسی علوم و صنایع غذایی
عبدالله همتیان سورکی
- دکترای تخصصی
- کشاورزی - مهندسی علوم و صنایع غذایی

https://faculty.jahromu.ac.ir/hematian/fa

Google Scholar ORCID Research GATE

احسان هوشیار

کشاورزی - مهندسی مکانیک بیوسیستم
احسان هوشیار
- دکترای تخصصی
- کشاورزی - مهندسی مکانیک بیوسیستم

https://faculty.jahromu.ac.ir/houshyar/fa