نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۷۱ مورد.

محسن زارع

دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی برق
محسن زارع
- -
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی برق

https://faculty.jahromu.ac.ir/zare/fa

عبدالکریم

عبدالکریم زارعی

دانشیار
کشاورزی - مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
عبدالکریم زارعی
دانشیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

https://faculty.jahromu.ac.ir/zarei/fa

Google Scholar Scopus ORCID
رها

رها زارعی فرد

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبانشناسی همگانی
رها زارعی فرد
- دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبانشناسی همگانی

https://faculty.jahromu.ac.ir/zareifard/fa

حمیدرضا

حمیدرضا زارعی فرد

استادیار
دانشکده علوم پایه - آمار
حمیدرضا زارعی فرد
استادیار دکتری
- دانشکده علوم پایه - آمار

https://faculty.jahromu.ac.ir/hzareifard/fa

محمد ابراهیم

محمد ابراهیم سمیع

دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر
محمد ابراهیم سمیع
- -
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر

https://faculty.jahromu.ac.ir/samie/fa

Google Scholar ORCID Research GATE
مرضیه

مرضیه سوزنده فر

استادیار
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی
مرضیه سوزنده فر
استادیار -
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی

https://faculty.jahromu.ac.ir/souzandeh/fa

ابوالفضل شایان نوش آبادی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - علوم ورزشی
ابوالفضل شایان نوش آبادی
- دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - علوم ورزشی

https://faculty.jahromu.ac.ir/shayan/fa

بهرام شعبانی

استادیار
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
بهرام شعبانی
استادیار -
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی

https://faculty.jahromu.ac.ir/shabani/fa

محمد

محمد شهروزی

دانشکده علوم پایه - گروه آموزشی ریاضی
محمد شهروزی
- دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه - گروه آموزشی ریاضی

https://faculty.jahromu.ac.ir/shahrouzi/fa

Google Scholar
محمد مهدی

محمد مهدی صادقی

دانشکده علوم پایه - فیزیک
محمد مهدی صادقی
- -
- دانشکده علوم پایه - فیزیک

https://faculty.jahromu.ac.ir/sadeghi/fa

Scopus

شهرزاد صداقت

دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی فناوری اطلاعات
شهرزاد صداقت
- -
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی فناوری اطلاعات

https://faculty.jahromu.ac.ir/sedaghat/fa

حمیدرضا

حمیدرضا صفری جعفرلو

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - علوم ورزشی
حمیدرضا صفری جعفرلو
- دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - علوم ورزشی

https://faculty.jahromu.ac.ir/safari/fa

محمد

محمد عباس زاده جهرمی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - فلسفه و کلام اسلامی
محمد عباس زاده جهرمی
- دکتری
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - فلسفه و کلام اسلامی

https://faculty.jahromu.ac.ir/abaszade/fa

پدرام

پدرام عصار

کشاورزی - علوم و مهندسی باغبانی
پدرام عصار
- دکترای تخصصی
- کشاورزی - علوم و مهندسی باغبانی

https://faculty.jahromu.ac.ir/assar/fa

Google Scholar ORCID Research GATE

علیرضا علمائی

دانشکده علوم پایه - فیزیک
علیرضا علمائی
- دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه - فیزیک

https://faculty.jahromu.ac.ir/olamaei/fa

هاجر علیمراد

دانشکده علوم پایه - گروه آموزشی ریاضی
هاجر علیمراد
- دکتری
- دانشکده علوم پایه - گروه آموزشی ریاضی

https://faculty.jahromu.ac.ir/alimorad/fa

Google Scholar ORCID

علی اکبر غلامحسین پور

کشاورزی - مهندسی علوم و صنایع غذایی
علی اکبر غلامحسین پور
- دکترای تخصصی
- کشاورزی - مهندسی علوم و صنایع غذایی

https://faculty.jahromu.ac.ir/gholamhoseinpour/fa

Google Scholar ORCID
عسکر

عسکر غنی

کشاورزی - علوم و مهندسی باغبانی
عسکر غنی
- دکترای تخصصی
- کشاورزی - علوم و مهندسی باغبانی

https://faculty.jahromu.ac.ir/ghani/fa

Google Scholar ORCID