نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۶۷ مورد.

حمیدرضا زارعی فرد

استادیار
دانشکده علوم پایه - آمار
حمیدرضا زارعی فرد
استادیار -
- دانشکده علوم پایه - آمار

https://faculty.jahromu.ac.ir/hzareifard/fa

محمد ابراهیم

محمد ابراهیم سمیع

دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر
محمد ابراهیم سمیع
- -
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر

https://faculty.jahromu.ac.ir/samie/fa

Google Scholar ORCID Research GATE

مرضیه سوزنده فر

استادیار
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی
مرضیه سوزنده فر
استادیار -
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی

https://faculty.jahromu.ac.ir/souzandeh/fa

ابوالفضل شایان نوش آبادی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - علوم ورزشی
ابوالفضل شایان نوش آبادی
- -
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - علوم ورزشی

https://faculty.jahromu.ac.ir/shayan/fa

بهرام شعبانی

استادیار
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
بهرام شعبانی
استادیار -
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی

https://faculty.jahromu.ac.ir/shabani/fa

محمد

محمد شهروزی

دانشکده علوم پایه - گروه آموزشی ریاضی
محمد شهروزی
- دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه - گروه آموزشی ریاضی

https://faculty.jahromu.ac.ir/shahrouzi/fa

Google Scholar
محمد مهدی

محمد مهدی صادقی

دانشکده علوم پایه - فیزیک
محمد مهدی صادقی
- -
- دانشکده علوم پایه - فیزیک

https://faculty.jahromu.ac.ir/sadeghi/fa

Scopus

شهرزاد صداقت

دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی فناوری اطلاعات
شهرزاد صداقت
- -
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی فناوری اطلاعات

https://faculty.jahromu.ac.ir/sedaghat/fa

حمیدرضا صفری جعفرلو

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - علوم ورزشی
حمیدرضا صفری جعفرلو
- -
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - علوم ورزشی

https://faculty.jahromu.ac.ir/safari/fa

پدارم عصار

کشاورزی - مهندسی باغبانی
پدارم عصار
- -
- کشاورزی - مهندسی باغبانی

https://faculty.jahromu.ac.ir/assar/fa

علیرضا علمائی

دانشکده علوم پایه - فیزیک
علیرضا علمائی
- -
- دانشکده علوم پایه - فیزیک

https://faculty.jahromu.ac.ir/olamaei/fa

هاجر علیمراد

دانشکده علوم پایه - گروه آموزشی ریاضی
هاجر علیمراد
- دکتری
- دانشکده علوم پایه - گروه آموزشی ریاضی

https://faculty.jahromu.ac.ir/alimorad/fa

علی اکبر غلامحسین پور

کشاورزی - مهندسی علوم و صنایع غذایی
علی اکبر غلامحسین پور
- -
- کشاورزی - مهندسی علوم و صنایع غذایی

https://faculty.jahromu.ac.ir/gholamhoseinpour/fa

عسکر غنی

کشاورزی - مهندسی باغبانی
عسکر غنی
- -
- کشاورزی - مهندسی باغبانی

https://faculty.jahromu.ac.ir/ghani/fa

مسعود فخرفشانی

کشاورزی - مهندسی زیست فناوری
مسعود فخرفشانی
- -
- کشاورزی - مهندسی زیست فناوری

https://faculty.jahromu.ac.ir/fakhrfeshani/fa

زهرا قربانی

دانشکده علوم پایه - گروه آموزشی ریاضی
زهرا قربانی
- -
- دانشکده علوم پایه - گروه آموزشی ریاضی

https://faculty.jahromu.ac.ir/ghorbani/fa

حمیدرضا قناعتیان

دانشکده علوم پایه - فیزیک
حمیدرضا قناعتیان
- -
- دانشکده علوم پایه - فیزیک

https://faculty.jahromu.ac.ir/ghenaatian/fa

مجتبی کریم یار جهرمی

دانشکده علوم پایه - گروه آموزشی ریاضی
مجتبی کریم یار جهرمی
- -
- دانشکده علوم پایه - گروه آموزشی ریاضی

https://faculty.jahromu.ac.ir/karimyar/fa