نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۹۰ مورد.
اسحاق

اسحاق آسوده

استادیار
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی
اسحاق آسوده
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی

https://faculty.jahromu.ac.ir/asoodeh/fa

فهیمه

فهیمه ابراهیمی

استادیار
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - حسابداری
فهیمه ابراهیمی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - حسابداری

https://faculty.jahromu.ac.ir/ebrahimi/fa

Google Scholar Scopus ORCID
جابر

جابر ابوئیان جهرمی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک
جابر ابوئیان جهرمی
استادیار دکتری
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک

https://faculty.jahromu.ac.ir/aboueian/fa

Google Scholar Scopus ORCID

غلامحسن اسکندری

استادیار
کشاورزی - مهندسی آب
غلامحسن اسکندری
استادیار -
- کشاورزی - مهندسی آب

https://faculty.jahromu.ac.ir/eskandari/fa

محمد

محمد اسماعیل پور

استادیار
کشاورزی - مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
محمد اسماعیل پور
استادیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

https://faculty.jahromu.ac.ir/esmailpour/fa

Google Scholar ORCID

محمد صادق افروزه

استادیار
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - علوم ورزشی
محمد صادق افروزه
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - علوم ورزشی

https://faculty.jahromu.ac.ir/afroozeh/fa

سید علی اکبر

سید علی اکبر باقریان

استادیار
کشاورزی - علوم و مهندسی باغبانی
سید علی اکبر باقریان
استادیار دکتری
- کشاورزی - علوم و مهندسی باغبانی

https://faculty.jahromu.ac.ir/bagherian/fa

محسن بحرینی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی برق
محسن بحرینی
استادیار -
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی برق

https://faculty.jahromu.ac.ir/bahreini/fa

افسانه

افسانه بذرافشان

استادیار
دانشکده علوم پایه - فیزیک
افسانه بذرافشان
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه - فیزیک

https://faculty.jahromu.ac.ir/bazrafshan/fa

Scopus Eprint
جواد

جواد برادران

استادیار
دانشکده علوم پایه - گروه آموزشی ریاضی
جواد برادران
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه - گروه آموزشی ریاضی

https://faculty.jahromu.ac.ir/baradaran/fa

غلامرضا بنان

استادیار
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - فلسفه و کلام اسلامی
غلامرضا بنان
استادیار -
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - فلسفه و کلام اسلامی

https://faculty.jahromu.ac.ir/banan/fa

محمد جواد

محمد جواد پارسه

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر
محمد جواد پارسه
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر

https://faculty.jahromu.ac.ir/parseh/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE
هادی

هادی پرندوار

استادیار
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی
هادی پرندوار
استادیار سطح چهار
۰۷۱۵۴۲۶۴۱۶۲ دانشکده ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی

https://faculty.jahromu.ac.ir/parandvar/fa

صفورا پشنگه

استادیار
کشاورزی - مهندسی علوم و صنایع غذایی
صفورا پشنگه
استادیار دکتری
- کشاورزی - مهندسی علوم و صنایع غذایی

https://faculty.jahromu.ac.ir/pashangeh/fa

Google Scholar Scopus ORCID علم سنجی

بهار پورشاهیان

استادیار
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبانشناسی همگانی
بهار پورشاهیان
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبانشناسی همگانی

https://faculty.jahromu.ac.ir/pourshahian/fa

Google Scholar ORCID

مهرناز پوست فروش

استادیار
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی
مهرناز پوست فروش
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی

https://faculty.jahromu.ac.ir/poostforoush/fa

ORCID
فاطمه

فاطمه تسلیم

استادیار
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
فاطمه تسلیم
استادیار دکتری
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی

https://faculty.jahromu.ac.ir/taslim/fa

Google Scholar ORCID Research GATE
ساره

ساره تقوایی

استادیار
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - فلسفه و کلام اسلامی
ساره تقوایی
استادیار دکتری
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - فلسفه و کلام اسلامی

https://faculty.jahromu.ac.ir/taghvae/fa