نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۷۱ مورد.
بهزاد

بهزاد حاجی اقراری

کشاورزی - مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
بهزاد حاجی اقراری
- دکترای تخصصی
۰۹۱۴۳۱۸۶۸۶۱ کشاورزی - مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

https://faculty.jahromu.ac.ir/hajieghrari/fa

Google Scholar
زهرا

زهرا حسینی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
زهرا حسینی
- دکتری
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی

https://faculty.jahromu.ac.ir/hosseini/fa

شهین حقیقی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
شهین حقیقی
- -
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی

https://faculty.jahromu.ac.ir/haghighi/fa

علیرضا خادمی

استادیار
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - علوم ورزشی
علیرضا خادمی
استادیار -
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - علوم ورزشی

https://faculty.jahromu.ac.ir/khademi/fa

محسن دلوی اصفهان

کشاورزی - مهندسی علوم و صنایع غذایی
محسن دلوی اصفهان
- -
- کشاورزی - مهندسی علوم و صنایع غذایی

https://faculty.jahromu.ac.ir/dalvi/fa

Google Scholar Research GATE

حامد دهدشتی جهرمی

دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی برق
حامد دهدشتی جهرمی
- دکتری
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی برق

https://faculty.jahromu.ac.ir/dehdashti/fa

Google Scholar Scopus ORCID

مسیح ذوالقدر

کشاورزی - مهندسی آب
مسیح ذوالقدر
- -
- کشاورزی - مهندسی آب

https://faculty.jahromu.ac.ir/zolghadr/fa

فاطمه رازقی جهرمی

کشاورزی - مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
فاطمه رازقی جهرمی
- -
- کشاورزی - مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

https://faculty.jahromu.ac.ir/razeghi/fa

الهام

الهام رجب دری

مربی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی
الهام رجب دری
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی

https://faculty.jahromu.ac.ir/rajabdori/fa

مژده رحمانیان

دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر
مژده رحمانیان
- -
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر

https://faculty.jahromu.ac.ir/mojdehrahmanian/fa

محسن

محسن رحمانیان

دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر
محسن رحمانیان
- دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر

http://www.mrahmanian.ir

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE
محمد

محمد رحمانیان

دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک
محمد رحمانیان
- دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک

https://www.researchgate.net/profile/Mohammad_Rahmanian2

Google Scholar ORCID
سعید

سعید رحمانیان

دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک
سعید رحمانیان
- دکتری
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک

https://faculty.jahromu.ac.ir/saeidrahmanian/fa

Google Scholar Scopus ORCID
حسین

حسین رحمانیان کوشککی

استادیار
کشاورزی - مهندسی مکانیک بیوسیستم
حسین رحمانیان کوشککی
استادیار دکترای تخصصی
داخلی ۱۹۶ کشاورزی - مهندسی مکانیک بیوسیستم

https://faculty.jahromu.ac.ir/hrahmanian/fa

Google Scholar ORCID Research GATE

غلامرضا رحیمی ششده

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
غلامرضا رحیمی ششده
- -
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی

https://faculty.jahromu.ac.ir/rahimi/fa

حمیدرضا

حمیدرضا رستگار سدهی

دانشکده علوم پایه - فیزیک
حمیدرضا رستگار سدهی
- دکتری
- دانشکده علوم پایه - فیزیک

https://faculty.jahromu.ac.ir/rastegar/fa

Google Scholar Scopus

محمد رفیع رفیعی

کشاورزی - مهندسی آب
حسین

حسین رنگانی جهرمی

دانشکده علوم پایه - فیزیک
حسین رنگانی جهرمی
- دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه - فیزیک

https://faculty.jahromu.ac.ir/rangani/fa

ORCID