نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۹۰ مورد.

لیلا تقی پور

استادیار
کشاورزی - علوم و مهندسی باغبانی
لیلا تقی پور
استادیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - علوم و مهندسی باغبانی

https://faculty.jahromu.ac.ir/taghipor/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE

جواد توکلی

دانشیار
کشاورزی - مهندسی علوم و صنایع غذایی
جواد توکلی
دانشیار -
- کشاورزی - مهندسی علوم و صنایع غذایی

https://faculty.jahromu.ac.ir/tavakoli/fa

عظیم

عظیم جباره ناصرو

دانشیار
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
عظیم جباره ناصرو
دانشیار دکتری
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی

https://faculty.jahromu.ac.ir/jabbareh/fa

سلما جمالیان نصرآبادی

استادیار
کشاورزی - علوم و مهندسی باغبانی
سلما جمالیان نصرآبادی
استادیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - علوم و مهندسی باغبانی

https://faculty.jahromu.ac.ir/jamalian/fa

ORCID
بهزاد

بهزاد حاجی اقراری

استادیار
کشاورزی - مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
بهزاد حاجی اقراری
استادیار دکترای تخصصی
۰۹۱۴۳۱۸۶۸۶۱ کشاورزی - مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

https://faculty.jahromu.ac.ir/hajieghrari/fa

Google Scholar
زهرا

زهرا حسینی

استادیار
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
زهرا حسینی
استادیار دکتری
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی

https://faculty.jahromu.ac.ir/hosseini/fa

شهین حقیقی

استادیار
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
شهین حقیقی
استادیار -
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی

https://faculty.jahromu.ac.ir/haghighi/fa

علیرضا خادمی

استادیار
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - علوم ورزشی
علیرضا خادمی
استادیار -
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - علوم ورزشی

https://faculty.jahromu.ac.ir/khademi/fa

محسن دلوی اصفهان

استادیار
کشاورزی - مهندسی علوم و صنایع غذایی
محسن دلوی اصفهان
استادیار -
- کشاورزی - مهندسی علوم و صنایع غذایی

https://faculty.jahromu.ac.ir/dalvi/fa

Google Scholar Research GATE

حامد دهدشتی جهرمی

دانشیار
دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی برق
حامد دهدشتی جهرمی
دانشیار دکتری
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی برق

https://faculty.jahromu.ac.ir/dehdashti/fa

Google Scholar Scopus ORCID

مسیح ذوالقدر

استادیار
کشاورزی - مهندسی آب
مسیح ذوالقدر
استادیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - مهندسی آب

https://faculty.jahromu.ac.ir/zolghadr/fa

Google Scholar ORCID Research GATE

فاطمه رازقی جهرمی

استادیار
کشاورزی - مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
فاطمه رازقی جهرمی
استادیار -
- کشاورزی - مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

https://faculty.jahromu.ac.ir/razeghi/fa

الهام

الهام رجب دری

مربی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی
الهام رجب دری
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی

https://faculty.jahromu.ac.ir/rajabdori/fa

مژده رحمانیان

مربی
دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر
مژده رحمانیان
مربی -
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر

https://faculty.jahromu.ac.ir/mojdehrahmanian/fa

محسن

محسن رحمانیان

مربی
دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر
محسن رحمانیان
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر

http://www.mrahmanian.ir

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE
محمد

محمد رحمانیان

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک
محمد رحمانیان
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک

https://www.researchgate.net/profile/Mohammad_Rahmanian2

Google Scholar ORCID
سعید

سعید رحمانیان

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک
سعید رحمانیان
استادیار دکتری
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک

https://faculty.jahromu.ac.ir/saeidrahmanian/fa

Google Scholar Scopus ORCID
حسین

حسین رحمانیان کوشککی

استادیار
کشاورزی - مهندسی مکانیک بیوسیستم
حسین رحمانیان کوشککی
استادیار دکترای تخصصی
داخلی ۱۹۶ کشاورزی - مهندسی مکانیک بیوسیستم

https://faculty.jahromu.ac.ir/hrahmanian/fa

Google Scholar ORCID Research GATE